Πολιτική ποιότητας

Η εταιρεία Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. θεωρεί την ποιότητα των παραγόμενων από αυτήν υπηρεσιών ως πρωταρχικής σημασίας παράμετρο για την επιβίωσή της στην απαιτητική σύγχρονη αγορά. Η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση της ποιότητας από την εταιρεία έχει επιβραβευθεί με την συνεχή και συστηματική ανάθεση έργων με ιδιαίτερες ποιοτικές απαιτήσεις.

Η πολιτική μας

Η διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας μεριμνούν συνεχώς, για την υλοποίηση, παρακολούθηση και ικανοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις κατά περίπτωση συμβάσεις (απαιτήσεις ποιότητας, χρονοδιαγράμματα παραδόσεων, κόστη), ενώ δεσμεύονται να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών, εξασφαλίζοντας ότι τις κατανοούν σε βάθος, στον εκάστοτε βαθμό εμπλοκής τους.

Προκειμένου να υποβοηθηθεί η εφαρμογή της πολιτικής αυτής, η Διοίκηση της εταιρείας καθιέρωσε και διατηρεί ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2008. Η λειτουργία του συστήματος αυτού αξιολογείται για την διαπίστωση της αποδοτικότητάς του, και οι διεργασίες / διαδικασίες του ελέγχονται για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής τους. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εισαγωγής του συγκεκριμένου συστήματος, η Διοίκηση της εταιρείας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επενδύοντας σε βάθος χρόνου.

Με την συνειδητή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και την πιστή τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών της, η εταιρεία έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής της στην αγορά με στόχο τη διατήρησή της στην κορυφή των σύγχρονων μελετητικών εταιρειών.