Μελέτη επάρκειας και ενίσχυσης σιδηροκατασκευών (Pipe Rack) U-1100 & U-3100
Τοποθεσία: Άγιοι Θεόδωροι, Κορινθίας
Επιφάνεια: Μήκη 143.0m + 135.5m
Μελέτη: 2014
Πελάτης: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (HELLAS) A.E.

Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε έλεγχο στατικής επάρκειας και πρόταση ενίσχυσης δύο υφιστάμενων μεταλλικών κατασκευών. Οι μεταλλικές αυτές κατασκευές φέρουν δίκτυα αγωγών καθώς και σειρές βαρέων μηχανημάτων (αεροψυκτήρες) εδραζόμενων στο ανώτερο τμήμα της, πολλά από τα οποία τοποθετήθηκαν μετά από διάφορες επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκαν επί τόπου έλεγχοι και αποτυπώσεις των υφιστάμενων μεταλλικών φορέων, κατά τις οποίες μετρήθηκαν μηχανολογικοί εξοπλισμοί, τα μέλη του φορέα με πυροπροστασία κ.λπ. Από τους ελέγχους επάρκειας προέκυψε η ανάγκη εκτεταμένων ενισχύσεων με μεταλλικά ελάσματα και συνδέσμους δυσκαμψίας και στις δύο διευθύνσεις.