Μελέτη Ανάπλασης της Πλατείας Διοικητηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 7.360 τ.μ.
Μελέτη: 2008
Πελάτης: Δήμος Θεσσαλονίκης

Το υπό μελέτη δόμημα αποτελεί κτιριακό έργο ορθογωνικής μορφής σε κάτοψη, εντός των ορίων της υπάρχουσας διαμόρφωσης του χώρου. Το κτίριο κατά τη διαμήκη διεύθυνσή του έχει αξονικές διαστάσεις 52.75m και κατά την εγκάρσια διεύθυνσή του 46.50m. Καθ' ύψος αποτελείται από δύο ορόφους με θεωρούμενη ως στάθμη του ισογείου τον αρχαιολογικό χώρο, ως πρώτο όροφο τον χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και ως δεύτερο όροφο την πλατεία Διοικητηρίου. Καθοριστικό στοιχείο του σχεδιασμού ήταν τα μεγάλα ανοίγματα της τάξης των 22m ο περιορισμός του καθαρού ύψους και η μικρότερη δυνατή παρέμβαση στη στάθμη θεμελίωσης λόγω του αρχαιολογικού χώρου. Τα ανωτέρω οδήγησαν στη επιλογή Φέροντος Οργανισμού από Σύμμικτα Στοιχεία. Το στατικό σύστημα του κτιρίου συνίσταται από επάλληλα πλαίσια κατά τη διαμήκη διεύθυνσή του με αμφιέρειστες δοκούς και τα υποστυλώματα αρθρωμένα στη βάση τους. Για την εξασφάλιση της ακαμψίας έναντι των οριζοντίων δράσεων τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις και φατνώματα, κατακόρυφοι σύνδεσμοι ακαμψίας τόσο κατά τη διαμήκη όσο και κατά την εγκάρσια διεύθυνση. Σε κάθε στάθμη του κτιρίου εδράζονται σύμμικτες πλάκες, οι οποίες λόγω της διατμητικής σύνδεσης με τις κύριες δοκούς λειτουργούν και σαν οριζόντια διαφράγματα ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ακαμψία του κτιρίου. Τα υποστυλώματα του κτιρίου λαμβάνονται και αυτά επίσης ως σύμμικτα και αρθρωμένα στη βάση τους εξασφαλίζοντας τη μεταφορά μόνο κατακόρυφων δράσεων που έχει ως αποτέλεσμα τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια θεμελίωσης.