Μελέτη Αναδιαρρύθμισης & Συμπλήρωσης Κτιρίου Οδού Πειραιώς για το ΤΕΙ Αθήνας
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιφάνεια: 6.105,06 τ.μ.
Μελέτη: 2008
Πελάτης: ΤΕΙ Αθήνας

Πρόκειται για τριώροφο κτίριο που κατασκευάστηκε περί το 1971 με φέροντα οργανισμό από ωπλισμένο κυρίως σκυρόδεμα με συγκεκριμένες δοκούς της οροφής ισογείου να είναι προεντεταμένες. Η μελέτη περιελάμβανε την πλήρη αποτύπωση του Φ.Ο. με τη διενέργεια τόσο τομών όσο και τη χρήση έμμεσων μεθόδων. Συγκεκριμένα για την αποτύπωση των τενόντων χρησιμοποιήθηκε Γεωραντάρ. Η ενίσχυση του κτιρίου έγινε με μανδύα ωπλισμένου σκυροδέματος και την προσθήκη νέων τοιχίων.