Ανέγερση Νέων Δημοτικών Σφαγείων
Τοποθεσία: Δήμος Οινιάδων, Αιτωλοακαρνανία
Επιφάνεια: 1.000 τ.μ.
Μελέτη: 2003
Πελάτης: Δήμος Οινιάδων

Τα νέα Δημοτικά Σφαγεία του Δήμου Οινιάδων θα στεγαστούν σε κτίριο από μεταλλικό φέροντα οργανισμό διαστάσεων 20m x 45m. Η κατασκευή είναι πλαισιωτή, με πλαίσια ανοίγματος 20m ανά 5m. Οι κύριες συνδέσεις είναι κοχλιωτές. Η θεμελίωση έγινε με περιμετρική εύκαμπτη πεδιλοδοκό.