Νέα γέφυρα ποταμού Αχελώου
Τοποθεσία: Αστακός - Πλατυγιάλι
Επιφάνεια: Συνολικό Μήκος: 175 μ.
Μελέτη: 2009
Πελάτης: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ

Η γέφυρα εξυπηρετεί την κυκλοφορία της οδού Αστακός - Πλατυγιάλι υπεράνω του ποταμού Αχελώου.
Το πλάτος του καταστρώματος είναι 14.50μ, αποτελείται από τρία ανοίγματα 47.5+80+47.5μ και το ύψος των βάθρων είναι 6μ.
Ο φορέας της γέφυρας είναι προεντεταμένος μορφής κιβωτίου με εξωτερικούς προβόλους και εδράζεται επί τοιχοειδών βάθρων μέσω εφεδράνων υψηλής απόσβεσης (HDRB). Η θεμελίωση στην μια όχθη γίνεται με πασσάλους και στην άλλη με επιφανειακό θεμέλιο, λόγω των διαφορετικών εδαφικών συνθηκών που συναντώνται.
Η γέφυρα κατασκευάζεται με τη μέθοδο της συμμετρικής προβολοδόμησης ανά πυλώνα και η συγκράτηση των προβόλων κατά τις φάσεις κατασκευής υλοποιείται με ειδικό σχεδιασμό των εφεδράνων και μεταλλικό ικρίωμα.