Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Τοποθεσία: Π. Ε. Χαλκιδικής
Μελέτη: 2013 - 2015
Πελάτης: Υπουργείο Περιβαλλοντικής Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Αντικείμενο της μελέτης είναι η συμπλήρωση και εξειδίκευση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου με στόχο, αφενός την προστασία και ανάδειξη των αξιόλογων δειγμάτων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που εντοπίζονται στην περιφερειακή ενότητα, αφετέρου δε, την ομαλή ένταξη των νεόδμητων κατασκευών στον υφιστάμενο οικιστικό χώρο και στο φυσικό περιβάλλον.  Απώτερος σκοπός της μελέτης είναι η συμβολή στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των οικιστικών συνόλων,  μέσω της αναβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος,  που θα συντελέσει τόσο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων , συγκρατώντας την κρίσιμη μάζα πληθυσμού των οικισμών, όσο και στην προσέλκυση επισκεπτών αλλά και νέων μόνιμων κατοίκων για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η μελέτη εκπονείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, ενώ η δεύτερη, τη διατύπωση πρότασης εξειδίκευσης του θεσμικού πλαισίου. Κατά την εκπόνηση της μελέτης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναζήτηση των θεμελιακών αρχών της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης με στόχο τη διατύπωση ενός πλαισίου που θα επιτρέπει την ελευθερία της σύγχρονης οικοδομικής δραστηριότητας, παράλληλα με το σεβασμό προς το αρχιτεκτονικό παρελθόν που την περιβάλλει. Στη λογική αυτή, ως βασικές επιδιώξεις της πρότασης επισημαίνονται η αποφυγή του στείρου μιμητισμού στοιχείων του παρελθόντος και η ενθάρρυνση της συνδιαλλαγής με το παραδοσιακό περιβάλλον, μέσω της δημιουργίας μορφών σύγχρονων, που θα αποτελούν τη φυσική συνέχεια της αρχιτεκτονικής παράδοσης του τόπου.