Εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (σχέδιο δράσης) για την κοινότητα "Μονιάτη", της Επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο
Τοποθεσία: Μονιάτης, Κύπρος
Μελέτη: 2012
Πελάτης: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την Κοινότητα Μονιάτη, με στόχο την υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της κοινότητας ως τόπος εργασίας, άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαμονής. Η μελέτη εκπονήθηκε σε τρία (3) Στάδια: α) το στάδιο της Προμελέτης [ καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης] β) την Προκαταρκτική Μελέτη [διατύπωση ρεαλιστικών σεναρίων για την ανάπτυξη της περιοχής] και γ) την Τελική Μελέτη [καθορισμός, αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση  των παρεμβάσεων - μέτρων - δράσεων - έργων που κρίθηκαν ως οι βέλτιστες επιλογές για την κοινότητα].  Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, αποτέλεσαν την αφετηρία διαμόρφωσης ρεαλιστικών σεναρίων βιώσιμης ανάπτυξης για την Κοινότητα, ενώ οι κύριοι στόχοι του Ρυθμιστικού σχεδίου προσδιορίστηκαν βάσει της συνθετικής αξιολόγησης των προβλημάτων και προοπτικών που εντοπίστηκαν. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η τελική πρόταση για την ανάπτυξη του  Μονιάτη στηρίχθηκε αφενός στην ανάδειξη της κοινότητας σε οικοτουριστικό προορισμό με στόχο την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω της βιωματικής εμπειρίας, και γνώμονα  το σεβασμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αφετέρου δε στη σταδιακή αποδέσμευση του οικισμού από το αστικό κέντρο της Λεμεσού, για την ενίσχυσή του ως τόπος μόνιμης κατοικίας σε μικρή απόσταση από αυτό.