Εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (σχέδιο δράσης) για την κοινότητα "Λόφου", της Επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο
Τοποθεσία: Λόφου, Κύπρος
Μελέτη: 2012
Πελάτης: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την Κοινότητα Λόφου, με στόχο την υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της κοινότητας ως τόπος εργασίας, άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαμονής. Η μελέτη εκπονήθηκε σε τρία (3) Στάδια: α) το στάδιο της Προμελέτης [ καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης] β) την Προκαταρκτική Μελέτη [διατύπωση ρεαλιστικών σεναρίων για την ανάπτυξη της περιοχής] και γ) την Τελική Μελέτη [καθορισμός, αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση  των παρεμβάσεων - μέτρων - δράσεων - έργων που κρίθηκαν ως οι βέλτιστες επιλογές για την κοινότητα].   Ο οικισμός Λόφου αποτελεί στο σύνολό του μνημείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με ιδιαίτερο χαρακτήρα τόσο λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής, όσο και λόγω της ιστορίας του. Με αυτό το δεδομένο, βασική επιδίωξη του σχεδιασμού υπήρξε η δυναμική προστασία του οικιστικού συνόλου ως μέσο για τη δημιουργία κατάλληλων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών συνθηκών μελλοντικής ανάπτυξης και ευημερίας. Στην κατεύθυνση αυτή,  οι  επιμέρους στόχοι της τελικής πρότασης συνοψίζονται ως εξής: α) αναβίωση του οικισμού μέσω μιας ολοκληρωμένης πολεοδομικής παρέμβασης που προϋποθέτει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση επιστημονικών - κρατικών- τοπικών φορέων και κατοίκων β)  εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και εν γένει πολιτιστικής αξίας του συνόλου, και γ) ανάδειξη του οικισμού σε έναν από τους σημαντικότερους αγροτουριστικούς προορισμούς της Κυπριακής Υπαίθρου.