Εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (σχέδιο δράσης) για την κοινότητα "Λιμνάτη", της Επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο
Τοποθεσία: Λιμνάτης, Κύπρος
Μελέτη: 2012
Πελάτης: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την Κοινότητα Λιμνάτη, με στόχο την υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της κοινότητας ως τόπος εργασίας, άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαμονής. Η μελέτη εκπονήθηκε σε τρία (3) Στάδια: α) το στάδιο της Προμελέτης [ καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης] β) την Προκαταρκτική Μελέτη [διατύπωση ρεαλιστικών σεναρίων για την ανάπτυξη της περιοχής] και γ) την Τελική Μελέτη [καθορισμός, αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση  των παρεμβάσεων - μέτρων - δράσεων - έργων που κρίθηκαν ως οι βέλτιστες επιλογές για την κοινότητα].  Βασική αρχή σχεδιασμού, καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης, υπήρξε ο προσδιορισμός υλοποιήσιμων παρεμβάσεων, μέτρων και δράσεων, που βασίστηκε στη σύγχρονη πραγματικότητα της Κοινότητας, στην αξιολόγηση των προοπτικών που εντοπίστηκαν καθώς στην καταγραφή και ανάλυση της γνώμης και των απόψεων του Κοινοτικού Συμβουλίου και των κατοίκων. Στο πλαίσιο αυτό, ως επιμέρους επιδιώξεις της πρότασης που διατυπώθηκε, επισημαίνονται:  α) η εξυγίανση του οικιστικού περιβάλλοντος με στόχο τη σταδιακή ανάδειξη ενός εναλλακτικού τόπου διαβίωσης στην αγροτική υπαίθρο,  σε μικρή χρονοαπόσταση από το αστικό κέντρο της Λεμεσού και σε άμεση γειτνίαση με περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας β) η ανάπτυξη φυσιολατρικού τουρισμού με τη δημιουργία μονοπατιών φύσης και χώρων αναψυχής γ) η ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού με την προβολή των πολλαπλών και ιδιαίτερα σημαντικών θρησκευτικών μνημείων της κοινότητας