Εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (σχέδιο δράσης) για την κοινότητα "Κοιλανίου", της Επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο
Τοποθεσία: Κοιλάνι, Κύπρος
Μελέτη: 2012
Πελάτης: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την Κοινότητα "Κοιλάνι", με στόχο την υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της κοινότητας ως τόπος εργασίας, άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαμονής. Η μελέτη εκπονήθηκε σε τρία (3) Στάδια: α) το στάδιο της Προμελέτης [ καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης] β) την Προκαταρκτική Μελέτη [διατύπωση ρεαλιστικών σεναρίων για την ανάπτυξη της περιοχής] και γ) την Τελική Μελέτη [καθορισμός, αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση  των παρεμβάσεων - μέτρων - δράσεων - έργων που κρίθηκαν ως οι βέλτιστες επιλογές για την κοινότητα]. Βασικό ζητούμενο του σχεδιασμού υπήρξε η προσέλκυση νέου παραγωγικού δυναμικού και η δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων, ώστε η Κοινότητα να καταστεί βιώσιμη για τους ντόπιους κατοίκους της, ανακτώντας σταδιακά κριτήρια επιλεξιμότητας , ως τόπος μόνιμης διαμονής, ως τουριστικός προορισμός και ως περιοχή χωροθέτησης νέων  επιχειρήσεων και άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων.  Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι της τελικής πρότασης οργανώνονται σε τρεις συμπληρωματικούς άξονες δράσης και είναι οι εξής: α) η  αναβίωση του οικισμού μέσω μιας ολοκληρωμένης πολεοδομικής παρέμβασης που προϋποθέτει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση επιστημονικών - κρατικών- τοπικών φορέων και κατοίκων β)  η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προστασίας του οικιστικού συνόλου, δεδομένου ότι το στοιχείο της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής διατηρείται έντονο στον οικισμό, και γ) η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού  (αγροτουρισμός και φυσιολατρικός τουρισμός), γεγονός που δικαιολογείται ως επιλογή αν λάβει κανείς υπόψη το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, όπως επίσης το γεγονός ότι το "Κοιλάνι" συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων κρασοχωρίων της Κύπρου.