Εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (σχέδιο δράσης) για την κοινότητα "Άγίου Γεωργίου Συλίκου", της Επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο
Τοποθεσία: Άγιος Γεώργιος Συλίκου, Κύπρος
Μελέτη: 2012
Πελάτης: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την Κοινότητα Αγίου Γεωργίου, με στόχο την υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της κοινότητας ως τόποy εργασίας, άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαμονής. Η μελέτη εκπονήθηκε σε τρία (3) Στάδια: α) το στάδιο της Προμελέτης [ καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης] β) την Προκαταρκτική Μελέτη [διατύπωση ρεαλιστικών σεναρίων για την ανάπτυξη της περιοχής] και γ) την Τελική Μελέτη [καθορισμός, αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση  των παρεμβάσεων - μέτρων - δράσεων - έργων που κρίθηκαν ως οι βέλτιστες επιλογές για την κοινότητα]. Ο "Άγιος Γεώργιος Συλίκου" ανήκει στους οικισμούς που διατηρούν έντονο το στοιχείο της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ενώ χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ποικιλίας φυσικών και πολιτισμικών πόρων, αξιοποιημένων αλλά και εν δυνάμει αξιοποιήσιμων. Η εκπόνηση της μελέτης  βασίστηκε στην ενίσχυση αλλά και προστασία της ιδιαίτερης αυτής δυναμικής, που καθορίστηκε, από την Ομάδα Έργου, ως το εφαλτήριο ανάπτυξης της κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση που διατυπώνεται στοχεύει, αφενός στην ανάδειξη της κοινότητας σε αγροτουριστικό  προορισμό με την αξιοποίηση του ιδιαίτερου παραδοσιακού περιβάλλοντος και φυσικού της πλούτου, αφετέρου δε στην οικιστική ανασυγκρότηση του πυρήνα, που σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές επικρατούσες συνθήκες και το ήπιο κλίμα της περιοχής, δύναται να καταστήσει την κοινότητα ιδανικό εναλλακτικό προορισμό μόνιμης διαβίωσης, μακριά από την καθημερινότητα των αστικών κέντρων.